دنیای بعد از کرونا

دنیای بعد از کرونا

بیشتر مشاغل کنونی از بین می رود و این منطق تاریخ و سنت اجتماع در حال تحول است. همان گونه که بعد از اختراع ماشین بخار درشکه چی ها بیکار شدند. فلسفه دوران جدید را باید پذیرفت.؛
بی طرفی فعال و تسهیلگرانتخاب

بی طرفی فعال و تسهیلگرانتخاب

همزمان با شروع فعاایت های انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی و برمبنای تعهد حرفه ای تیم خبری و تحلیلی شبکه خبری مردم درموردراهبرد انتخاباتی شبکه خبری مردم به آگاهی عموم می رسانیم : ●ضمن احترام به رای و نظر شهروندان از ورود مصداقی و حمایت از فرد به خصوص خودداری خواهیم کرد درعین اینکه روش بیطرفی فعال

تخم کدو مورد اقبال کشاورزان سرابی

تخم کدو مورد اقبال کشاورزان سرابی

نوشته مهدی مستفید سراب قطب تولید تخمه آجیلی کدودر استان قریب یک ماه است که برداشت تخمه آجیلی کدو در شهرستان سراب آغاز شده است شواهد میدانی نشانگر افزایش معنادار تولید این محصول توسط کشاورزان سرابی است. با وجود این که جهاد کشاورزی آماری در خصوص سطح زیر کشت این محصول و چرایی تمایل کشاورزان

بازگشت مردم

بازگشت مردم

نمی‌توان تعارف کرد و نه پرده پوشی وضع شهرستان سراب خوب نیست ،مردم نگران آینده شهرشان هستند بیشتر شان وقتی به هم می رسند با نگرانی از یکدیگر می پرسند به نظرت چه خواهد شد ؟هر پنج سال یکبار که امارگیری نفوس انجام می شودبرخلاف رویه معمول رشد و افزایش جمعیت را شاهد نیستیم ،