توجه به شعارسال

توجه به شعارسال

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و ترسیم هدف های سال جاری با محوریت تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی ضرورت دارد تا فرماندارمحترم با تشکیل کارگروه ویژه و تخصصی برنامه عملیاتی لازم را درجهت اجرایی شدن این امور حرکت هدفمند و برنامه ریزی شده دراین راستا تشکیل و به خصوص نهادهای علمی و