عکاس سراب ۵۷ درگذشت

عکاس سراب ۵۷ درگذشت

خالق آثارماندگار انقلاب ۵۷ درسراب چشم از جهان فروبست و جامعه هنری شهر را سوگوارخود ساخت.؛