گفتگو با مرد روزهای انقلاب

گفتگو با مرد روزهای انقلاب

به گزارش شبکه خبری مردم سراب”حاج اصغر نفیسی”از مردان تاثیرگذار شهرستان سراب در روزهای انقلاب ۵۷ و جز اعضای شورای هماهنگی انقلابیون سراب بود فرصتی دست داد تا پای صحبت های این مرد خوشنام سراب بنشینیم ،درمغازه کره و لبنیات حاج اصغر نفیسی در حوالی چهارراه انقلاب خبرنگارشبکه خبری مردم میهمان وی بود تا گوشه