فضای جدیددر سال جدید

فضای جدیددر سال جدید

ماچرا نو نشویم ؟ سال که نو می شود ، طبیعت چهرۂ جدیدی به خود می گیرد و همه چیز متحول می شود ، ما هم نو شویم و تحولی در حال و اخلاق پیدا کنیم . وقتی زمین و زمان وسال و حال ، نو می شوند ، ما چرا نو نشویم ؟! سال

اخلاق کرونایی (بخش اول)

اخلاق کرونایی (بخش اول)

اخلاق کرونایی ( ۲۲ ) جهاد با نفس ،نوعی « قرنطینۂ خانگی » است . یعنی «نه» گفتن به زیاده خواهی های نفس و مهار زدن برتمایلات . وقتی چشم می بیند ، دل هم می خواهد . پس برای جلوگیری از ویروس گناه ، باید خودرا قرنطینه کرد . یعنی : بستن چشم به