صدای بهارمی آید

صدای بهارمی آید

عید آمد و‌ما قبا نداریم با کهنه قباصفانداریم کدام شادی ،کدام خرمی،اصلا چرا شادی گذر عمر که شادی ندارد مردم از عمر چو سالی گذرد عید کنند!!!!! گویا روزگار بگونه ای است که دل و دماغی در ما نیست گویا بغض ها در گلو نفس‌گیر و بالها شکسته و درهای امید بسته و در کنج