درمورد طنز عریان اخیر یک نشریه در سراب

درمورد طنز عریان اخیر یک نشریه در سراب

زبان طنز و انتقاد هنرمندانه با زبان طنز و کنایه سابقه ی طولانی داشته و در سال های نه چندان دور مجله گل آقا محبوب مردم بود . اما ورود به حریم شخصی و خصوصی افراد و وارد کردن اعضای خانواده فرد مورد انتقاد نه تنها شایسته نیست بلکه موجب آسیب و حق الناس می