اسفند تا اسفند

اسفند تا اسفند

یک مخاطب با ارسال پیامی نوشت: برای اخذ نوبت به مطب یکی از پزشکان شهرم رفته بودم خیلی از این پزشک متخصص تعریف شنیده بودم و براین اساس مراجعه مردم اما متاسفانه و با کمال تعجب برای من اسفند ۱۴۰۲وقت دادند .