استفاده از کارت خوان درمطب پزشکان الزامی است

استفاده از کارت خوان درمطب پزشکان الزامی است

علی شفیعی رییس اداره امور مالیاتی شهرستان سراب گفت:استفاده از کارت خوان درمطب پزشکان یک الزام قانونی است . وی افزود:البته اگر هدف دورزدن و فراراز مالیات باشد این امر محقق نخواهد شد چرا که تمام اسناد بیمه ای و درآمدهای کسب شده در تعیین میزان مالیات مدنظر قرار می گیرد. رییس امور مالیاتی تاکید