گفتگو با مرد روزهای انقلاب

گفتگو با مرد روزهای انقلاب

به گزارش شبکه خبری مردم سراب”حاج اصغر نفیسی”از مردان تاثیرگذار شهرستان سراب در روزهای انقلاب ۵۷ و جز اعضای شورای هماهنگی انقلابیون سراب بود فرصتی دست داد تا پای صحبت های این مرد خوشنام سراب بنشینیم ،درمغازه کره و لبنیات حاج اصغر نفیسی در حوالی چهارراه انقلاب خبرنگارشبکه خبری مردم میهمان وی بود تا گوشه

مرگ مشکوک زنبورهای عسل در سراب

مرگ مشکوک زنبورهای عسل در سراب

اخبارهای دریافتی از برخی روستاهای سراب حکایت از مرگ مشکوک تعدادی زنبورعسل دارد که به گفته مسوولان رسمی علت آن دردست بررسی است.؛