صبح زلزله /شب باران

صبح زلزله /شب باران

روز شنبه مردم سراب شاهد وقوع زمین لرزه خفیف بودندو عصر و بامداد یکشنبه شاهد بیشترین بارش استانی شدند.؛
تخم کدو مورد اقبال کشاورزان سرابی

تخم کدو مورد اقبال کشاورزان سرابی

نوشته مهدی مستفید سراب قطب تولید تخمه آجیلی کدودر استان قریب یک ماه است که برداشت تخمه آجیلی کدو در شهرستان سراب آغاز شده است شواهد میدانی نشانگر افزایش معنادار تولید این محصول توسط کشاورزان سرابی است. با وجود این که جهاد کشاورزی آماری در خصوص سطح زیر کشت این محصول و چرایی تمایل کشاورزان

جاده سراب -اردبیل گلوگاه قاچاق چوب در شمالغرب

جاده سراب -اردبیل گلوگاه قاچاق چوب در شمالغرب

ا هماهنگی مقام های قضایی و نیروی انتظامی و یگان حفاظت منابع طبیعی باید ایست های بازرسی در گلوگاه های استان به خصوص جاده های شهرستان سراب در جهت کنترل و مدیریت حمل چوب به صورت مستمر ایجاد شود.؛