مشخصات شیر سالم

مشخصات شیر سالم

بر طبق استانداردهای علمی شیر سالم مشخصاتی دارد که باید مورد لحاظ و دقت قرارگیرد.؛
گپ و گفت با دکتر علی محققی

گپ و گفت با دکتر علی محققی

در سال ١٣٥٦ بعد از فارغ التحصيلى مدت شش سال در شهر خود تا اواخر سال ١٣٦٢ بعنوان پزشك عمومى در درمانگاه و بيمارستان شير و خورشيد سراب خدمت كردم .؛