طبیعت زیبای میراکوه سلطان سراب

طبیعت زیبای میراکوه سلطان سراب

آبشار زیبای شرشر و طبیعت بکر منطقه زیبای میراکوه سلطان با اندک توجهی می تواند به تفرجگاه دنج مردم تبدیل شود. عکس ها از علی بهادری