بازار سراب تعطیل شد

بازار سراب تعطیل شد

به دنبال قرار گرفتن شهرستان سراب در وضعیت قرمز کرونایی بازار این شهر تعطیل شد.؛