واکاوی  یک خبر

واکاوی یک خبر

به دنبال کشف مقادیری داروی خارج از چرخه توزیع شایعاتی مطرح شد.

استفاده از کارت خوان درمطب پزشکان الزامی است

استفاده از کارت خوان درمطب پزشکان الزامی است

علی شفیعی رییس اداره امور مالیاتی شهرستان سراب گفت:استفاده از کارت خوان درمطب پزشکان یک الزام قانونی است . وی افزود:البته اگر هدف دورزدن و فراراز مالیات باشد این امر محقق نخواهد شد چرا که تمام اسناد بیمه ای و درآمدهای کسب شده در تعیین میزان مالیات مدنظر قرار می گیرد. رییس امور مالیاتی تاکید